Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af sklite og skiltning, samt periodisk brugte og nye trailere
Dansk Mobil Reklame
- lad reklamen gøre dig kørende...
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af skilte og skiltning, samt - periodisk - brugte og nye trailere
Dansk Skilte Reklame - Dansk Mobil Reklame - byreklame - Dansk Mobil Reklame - Dansk Skilte Reklame - byreklame -
Reklamefinansierede institutions- og foreningsbiler, samt salg af skilte og skiltning, samt - periodisk - brugte og nye trailere

Dansk Mobil Reklame er et bud på "at blive rullende".

Dansk Mobil Reklame har skabt en unik mulighed ,for at personale, beboere og brugere kan råde over et transportmiddel der er anvendeligt til brug for i det daglige - uden at der skal "stikkes dybt til lommerne" for at finde en finansiering der er i tråd med behovet.

Når man, som mange institutioner, har et jævnligt behov for at blive transporteret rundt, melder de praktiske spørgsmål sig ofte, som det første.

Hvor skal vi finde ud af hvad behovet er? Hvordan skal vi finde midlerne? Hvad skal spares for at opnå det? Hvem skal betale? Hvad kan det koste? o.s.v. o.s.v. o.s.v..

Debatten har nu været i gang i en årrække!
Lovgivere, politikere, institutionsledere, brugere, interessegrupper og pressen har talt. Der er mange meninger! Men et er sikkert - behovet er der.

Brugere og institutioner har behov for og ønske om at blive transporteret - problemfrit og sikkert rundt, når der skal handles, besøges og behandles.

Meningsdannerne har sjældent løsningen - men den er måske lige her!

Spørg gerne kontakt os på telefon 64713346

Dansk Mobil Reklame tilbyder midlet til at institutioner, plejehjem, skoler og læreanstalter kan få et transportmiddel, der med hjælp fra bl.a. de lokale annoncører, finansierer etableringsomkostningerne - uden omkostning for Dem!

Der kan være flere mulige løsninger, dersom grundlaget er til stede!
 
Institutioner, plejehjem, skoler og læreanstalter har i det daglige en praktisk problemstilling, når medarbejdere, beboere og elever skal transporteres. Det være sig til udflugter, sygetransporter, skole/hjem, arbejde/hjem - eller blot for udflugtens skyld.

Dette kan løses med en reklamefinansieret "firmabil", der indregistreret i institutionens navn vil kunne bruges til mange formål. Idéen er kort og godt at Dansk Mobil Reklame på Deres vegne køber en bil. Det kan være en 9 personers bus eller en kassevogn med 2 sædepladser. Vi lader den finansierer ved hjælp af reklamer fra lokalområdet eller ved hjælp af Deres samarbejdspartnere - uden udgift for Dem - og uden anden ulejlighed end samtalerne med os.

Ønsker De at få yderligere information, vil en god start være at udfylde svarkortet og sende den som e-mail, eller ringe til os på telefon 64713346.

Hvilken version interessere Dem?
Varebil - Kassevogn - Kassevogn med ruder - Bus - Handicapbil.

Minibussen
er persontransporteren med plads til de mange. Minibusser kan leveres med op til 15 sæder alt efter behov, så den kan køres med såvel stort som lille kørekort, afhængigt af antallet af sæder. Minibussen er for dem der vil have dækket flere slags behov.

Hvilken størrelse er mulige?
Kort - Kort med højt tag - Lang - Lang med højt tag - Medium - Medium højt tag - 2 personer - 9 personer -
Eller noget helt andet?

Hvad siger lovgivningen?
TOLD OG SKAT?
Hvilke spørgsmål skal der stilles?
Hvilke krav stilles der fra myndigheds side?
Hvad skal der praktisk være på plads for at en aftale kan indgås?
Hvordan er ejerforholdene?
Hvem kan få del i denne form for finansiering?
Nogle af disse spørgsmål findes besvaret i det efterfølgende.

Nederst i afsnittet har vi anbragt et direkte link til T&S, så De kan orientere Dem i den konkrete ordlyd.


Vi har taget udgangspunkt i:
Vejledninger til virksomheder (Nyeste gældende fra den 1. juli 1999 (udgået 30. juni 2000))
Registreringsafgift af busser (Juli 1999 - udgået 30. juni 2000)
Busser til plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner

I registreringsafgiftsloven er der flere forskellige bestemmelser om afgift af busser og om afgiftsfritagelse/-nedsættelse. Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for afgiftsfritagelse/-nedsættelse. Denne vejledning indeholder derfor de vigtigste regler om busser til erhvervsmæssig anvendelse plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugere, busser til privat anvendelse, andre busser, f.eks. orkesterbusser mv. - klagevejledning.

Indledning.
Busser til erhvervsmæssig anvendelse

Køretøjer, der er omfattet af lov om buskørsel er fritaget for afgift.
Der er tale om køretøjer med tilladelse til rutekørsel eller turist- og bestillingskørsel. De nærmere betingelser fremgår af lov om buskørsel, senest bekendtgjort ved Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 1270 af 16. december 1996. Køretøjerne kan registreres efter færdselsloven uden ekspedition hos Told Skat og registreres med gule nummerplader.

Busser til plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner.
Køretøjer, der tilhører plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner, og som evt. med reduceret sædetal anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, er fritaget for afgift.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens § 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser). Det er derimod uden betydning for afgiftsfritagelsen, hvor mange sæder, der er fjernet fra køretøjet (reduceret sædeantal). Fjernelse af sæder er ikke betinget af, at der befordres beboere/klienter i kørestole.

Bussen skal ejes af (tilhøre) plejehjemmet eller institutionen.
Et leasingarrangement mellem forhandler og plejehjem vil eksempelvis ikke kunne accepteres.
Motornævnet har truffet afgørelse om, at en afgiftsfri bus kan ejes og anvendes af 2 plejehjem i fællesskab. En kommune kan derimod ikke anskaffe sig en sådan bus til fælles anvendelse blandt kommunens plejehjem. Bussen må heller ikke lejes eller lånes ud til andre plejehjem og institutioner. Ved vurderingen af om en konkret institution kan anses for en "lignende institution" tages der hensyn til om: Hovedparten af beboerne/klienterne er pleje- eller behandlingskrævende. "Opholdet" ikke overvejende er af midlertidig karakter (under 3-6 måneder), Og der er ansat eller permanent tilknyttet plejepersonale, og at der foregår en egentlig pleje/behandling. Der stilles ikke krav om, at institutionen skal være en døgninstitution.

Det betyder eksempelvis, at bl.a. dagcentre der på en række områder har overtaget plejehjemmenes funktioner, kan benytte en afgiftsfri bus, og at der i bussen kan medtages hjemmeboende ældre. Hjemmeboende ældre der er visiteret til en institution med det formål at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder, ligestilles dermed med beboerne på plejehjem.

Bussen må alene anvendes til befordring af egne beboere/klienter.
Det er eksempelvis ikke tilladt at anvende bussen alene til befordring af personalet i tilknytning til eksterne kurser, møder o.l. samt til indkøb og varetransport. Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler anses ikke for berettiget til at anvende en afgiftsfritaget bus, idet de ikke befordrer "egne beboere/klienter". Afgørelser fra det tidligere Motornævn I relation til begrebet "lignende institutioner", har Motornævnet truffet følgende afgørelser:

En børne- og ungdomspension kan anskaffe sig en afgiftsfri bus.
Den pågældende børne- og ungdomspension drives efter bistandslovens § 96. Institutionen er normeret til 48 klienter i aldersgruppen op til 20 år. Hovedparten af klienterne opholder sig på institutionen mindst 1 år. Den daglige omsorg, pleje og behandling af klienterne foretages af ansatte socialpædagoger, psykologer m.fl..

Et optagelseshjem kan anskaffe sig en afgiftsfri bus.
Afgørelsen er baseret på, at omkring halvdelen af beboerne har permanent ophold, at et betydeligt antal ikke vil kunne klare sig i eget hjem, at en række klienter er gangbesværede eller kørestolsbrugere, at hjemmet har ansat egen sygeplejerske.

En efterskole for socialt og bogligt svagtstillede unge og en amtskommunal folkeskole, der udelukkende giver specialundervisning til elever, som er handicappet på et eller flere områder, opfylder ikke betingelserne for at kunne erhverve en afgiftsfritaget bus. Afgørelsen er begrundet med, at eleverne ikke kan anses for at have en sådan patientrelation til institutionen, som forudsættes i fritagelsesbestemmelsen. Et aktivitetshus for handicappede pensionister er ikke anset for "en lignede institution". Der er tale om en kommunal brugerstyret institution, der ledes og styres af frivillige. Der sker ingen registrering af brugerne og adgang til deltagelse i husets aktiviteter er gratis.

En voksenskole, der er en amtslig institution, som drives i henhold til lov om specialundervisning for voksne er ikke anset for "en lignende institution". Brugerne, der er visiteret til skolen, er hjemmeboende voksne med vidtgående psykiske og fysiske handicap.
Der foregår ingen behandling. Brugerne anses ikke for at have en sådan patient- relation som forudsat i fritagelsesbestemmelsen.

Reklamefinansieret plejehjemsbus
Motornævnet har behandlet et spørgsmål om, hvorvidt et plejehjem kan anskaffe/modtage en reklamefinansieret bus.

Det er i registreringsafgiftsloven en betingelse for afgiftsfritagelse, at bussen tilhører institutionen på registreringstidspunktet.
Ifølge en "brugs- og reklamekontrakt" overdrages en minibus vederlagsfrit til et plejehjem,
mod at plejehjemmet kører med reklamer på bussen i en tre-årig periode. Der fastsættes samtidig visse begrænsninger i plejehjemmets/institutionens ejerbeføjelser, bl.a. må ejendomsretten eller rådighedsretten ikke overdrages helt eller delvist til tredjepart.

Motornævnet har i den konkrete sag udtalt, " at nævnet ikke har indvendinger imod, at bussen anses for "at tilhøre" institutionen, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 6a. Nævnet har herved tillagt det afgørende betydning, at institutionen ved aftalens indgåelse får ejendomsret til bussen, og som vilkår for den vederlagsfri overdragelse alene forpligter sig til i en 3-års periode at stille bussen til rådighed for opsætning af reklamer og til ikke i samme periode at disponere over bussen til tredjemand. Det er samtidig forudsat, at kontrakten ikke kan indebære at institutionens ejendomsret i treårsperioden kan ophæves og tilbageføres overdrageren".

Afgørelser fra Told- og Skattestyrelsen:
En revalideringsvirksomhed med værksteder mm har fået tilladelse til en afgiftsfri bus, idet der også foregår psykologisk smertebehandling. En døgninstitution til unge mennesker, der er behandlingskrævende og derfor modtager psykologisk og socialpædagogisk behandling af bl.a. socialpædagoger har fået tilladelse til at anskaffe sig en afgiftsfri bus.

Et psykiatrisk dagcenter er anset som en lignende institution. Der er tale om et kommunalt dagcenter til personer med kroniske og langvarige psykiske lidelser. Centeret er en integreret del af et samlet behandlingstilbud, og brugerne er visiteret til dagcenteret på grundlag af en konkret indstilling fra hospitalet i tilknytning til en indlæggelse. Der er givet afslag til en "Fritidsordning for handicappede". Institutionen modtager specialelever, der er visiteret til ordningen med baggrund i deres særlige handicap. Klienterne anses ikke for at have en sådan patientrelation som forudsat i fritagelsesbestemmelsen.

Busser til kørestolsbrugere.
Køretøjer, der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 (bevilling til støtte om køb af bussen efter bistandsloven), eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for private kørestolsbrugere, herunder familier og plejefamilier med børn i kørestole, er fritaget for afgift.

Bestemmelsen tager sigte på at lette anvendelsen i forbindelse med håndteringen af kørestole. Spørgsmålet om omfanget af nedbestoling af den enkelte bus afgøres konkret under hensyn til den pågældendes handicap. Det er således ikke afgørende, om der eksempelvis skal fjernes 2 eller flere sæder. Det kan derimod ikke accepteres, at alle eller næsten alle sæderne fjernes, idet bussen herefter anses for at være indrettet til andet formål end personbefordring. Bestemmelsen giver således ikke adgang til at fjerne sæder i øvrigt fra bussen, f.eks. med henblik på en mere permanent indretning til ophold og beboelse eller anbringelse af andre hjælpemidler end kørestole. Anvendelse af gangrollator (gangstativ med hjul og evt. sæde) kan ikke sidestilles med kørestolsbruger.

Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens § 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser). Motornævnet har truffet afgørelse om, at en bus, der i passagerrummet er indrettet med et topersoners sæde, medens resten af pladsen er anvendt til lift, el-kørestol som skal anvendes i halvt liggende stilling, og en kombineret toilet/hvileplads, der kan fjernes fra køretøjet, er omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Busser til privat anvendelse
For køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring, kan der ske afgiftsnedsættelse. Der er tale om almindelige busser, der ikke anvendes efter lov om buskørsel.Afgiften udgør 60 pct. af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr. *(Beløbet justeres løbende) Bussen skal i original skikkelse fremtræde som fuldt bestolet og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet. Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er fuldt bestolet. Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder, også accepterer langsgående sæder i bussen. Klapsæder og sammenfoldelige sæder accepteres også.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring kan der ikke ske afgiftsnedsættelse. Det gælder eksempelvis busser, hvis indretning mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske overnatning i bussen, end på befordring. Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være "fuldt bestolet". Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, hvorved bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring(evt. samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, f.eks. med opholds- og spiseplads,køkkenfaciliteter, toilet og bad samt sofaer mv., skal der uanset antal siddepladser betales 60 % afgift som campingbiler, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal der betales fuld afgift efter lovens § 4 (105/180 pct.).Bussen skal ekspederes hos Told Skat inden registrering efter færdselsloven kan finde sted. Bussen registreres med sort/hvide nummerplader.

Andre busser.
Busser, der specielt er indrettet til erhvervsmæssig transport af teater- og orkestergrupper, film- og tv-hold samt deres udstyr, er fritaget for afgift. Bussen må ikke benyttes til privat personbefordring. Det er en betingelse for afgiftsfritagelse, at køretøjerne i original skikkelse er beregnet til befordring af mere end 9 personer, føreren medregnet, dvs. at der med fuld bestoling betales afgift efter lovens § 5 a, stk. 1, nr. 2 (busser). Det er derimod uden betydning, om nogle af de originale bussæder er fjernet fra køretøjernefor at give plads til medbragt udstyr.

Bestemmelsen omfatter kun køretøjer af bustype med sædvanligt sædearrangement for sådanne personkøretøjer.Den tilladte specielle indretning (reduceret sædeantal) omfatter således ikke faciliteter til ophold og overnatning.Bussen skal ekspederes hos Told Skat, inden registrering efter færdselsloven kan finde sted. Bussen registreres med gule nummerplader.

Klagevejledning
Told- og skatteregionernes afgørelser kan påklages til Landsskatteretten. Der vil i den enkelte afgørelse blive givet nærmere klagevejledning.

Lovgivningen
Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 222 af 14. april 1999. Bekendtgørelse nr. 502 af 21. juni 1999 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 om vurdering af motorkøretøjer mv.

Kilde: http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp?o_id=15075&ov_id=15075&search=busser%20til%20plejehjem* 
 
Søgeord vedrørende registreringsafgift af motorkøretøjer.
Nyhedsbreve til virksomhederne 2003
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - last- og varebiler - ændring af målekrav
    (Dato: 28-03-2003, Til: virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer)
Afgørelser offentliggjort i 2003
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - mindstebeskatningspris
    (SKM-nummer: SKM2003.128.LSR)
    Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er den almindelige pris inkl. moms men uden registreringsafgift,
og i denne værdi skal altid medregnes en mindsteforhandleravance, ligesom den afgiftspligtige værdi ikke
må indeholde en negativ importøravance....
  Registreringsafgift af motorkøretøjer - landsskatteretskendelser - mindstebeskatningspris
    (Dato: 05-03-2003, SKM-nummer: SKM2003.101.TSS)
    Det er besluttet ikke at indbringe tre landsskatteretskendelser om afgiftsberigtigelse af nye køretøjer for
domstolene. Ny definition af mindstebeskatningsprisen.
Blanketter
  Kvartalsafgift
    (Blanket nummer: 21.033, Udgivelsestidspunkt: 02.04)
  Bortkommet tolddokument
    (Blanket nummer: 21.020, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Frikørsel af hyrevogn
    (Blanket nummer: 21.017, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Taxikørsel eller sygetransport
    (Blanket nummer: 21.015, Udgivelsestidspunkt: 99.11)
  Genopbygning eller ombygning af motorkøretøj
    (Blanket nummer: 21.014, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
  Specifikation 2
    (Blanket nummer: 21.004, Udgivelsestidspunkt: 94.11)
  Specifikation 1
    (Blanket nummer: 21.003, Udgivelsestidspunkt: 94.11)
  Afgiftsangivelse
    (Blanket nummer: 21.002, Udgivelsestidspunkt: 98.07)
  Cerifikat fabriksnyt køretøj
    (Blanket nummer: 21.010, Udgivelsestidspunkt: 00.12)
  Registreringsanmeldelse
    (Blanket nummer: 21.034, Udgivelsestidspunkt: 98.03)
Pressearkiv 2002
  Tilbagebetaling af registreringsafgift
    (Dato: 04-06-2002)
    Tilbagebetaling af registreringsafgift
Vejledninger til virksomheder
  Registreringsafgift af last- og varebiler
    (Serienummer: E nr. 36, Udgivelsestidspunkt: 01-04-1999)
    Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de krav til konstruktion, indretning og
benyttelse af last- og varebiler, der er fastsat i loven for at få afgiftsfritagelse/nedsættelse. Den-
ne vejledning indeholder de vigtigste regler for konstruktion...
  Registreringsafgift af busser (Juli 1999 - udgået 30. juni 2000)
    (Serienummer: E nr. 45, Udgivelsestidspunkt: 01-07-1999)
    Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for at få afgiftsfri-
tagelse/nedsættelse. Vejledningen indeholder de vigtigste regler om busser til erhvervmæssig
anvendelse, plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugere, busser ti...
Serienummer E nr. 45
Version 1.0
Udgivelsestidspunkt 1. juli 1999
Denne vejledning erstatter vejledning VAV 45 fra september 1997
Målet med denne vejledning er at gøre opmærksom på de gældende regler for at få afgiftsfritagelse/nedsættelse.

Vejledningen indeholder de vigtigste regler om busser til erhvervmæssig anvendelse, plejehjemsbusser, busser til kørestolsbrugere, busser til privat anvendelse og andre busser, f.eks. orkesterbusser mv.
ISBN-nr. 87-90804-39-2
Pris trykt udgave Gratis
Pris elektronisk udgave Gratis
Spørgsmål rettes til: Told- og Skatteregionerne.
 
Registreringsanmeldelse 
Registreringsafgift af motorkøretøjer 
Udgivelsestidspunkt 98.03 
Anvendes af virksomheder der ønsker at blive registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Registreringsanmeldelse, registreringsafgift, 21.034 
Lovbek 807 af 24.august 2000 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. 
Henvendelse til Den lokale told- og skatteregion.

Hvad siger Amt, kommune, og hvad siger brugerne?

Se nogle af artiklerne, der beskriver emnet, herunder:

Hip hurra - og så afsted ...

Selv bussen så glad ud, da der i går var reception på parkeringspladsen ved bofællesskabet på Firkløvervej i Galten. Bussen var også selv anledning til al ståhejen. Den er den første »reklamebus« i kommunen - kvit og frit leveret til byens to selvejende bofællesskaber for udviklingshæmmede voksne. Beboerne tog imod deres nye køretøj med glæde og interesse. Dannebrogsflagene var på plads, der var dækket op til reception i det fri - og sandelig om ikke også solen lod sig ane. Bussen er finansieret ved, at lokale firmaer har købt reklamepladser på dens sider. - Og jeg tror ikke, at reklamer kunne skabe større glæde eller taknemmelighed end lige netop på vores bus, sagde lederen af bofællesskaberne, Grethe Sørensen, i en kort tale, da det splinternye sølvgrå køretøj var rullet ind på pladsen.
Læs hele artiklen i Midtjyllands Avis 
... lørdag d. 5. jul. 2003 kl. 08:00

Kilde: http://www.midtjyllandsavis.dk/default.asp?kat=28


Reklamefinansierede busser til institutionsbrug i Odense.

Uddrag af Udskrift af  Undervisnings- og Kulturudvalgets møde i Odense torsdag den 10. april 2003 på Odense Teater, Jernbanegade, Odense: 11. Reklamefinansierede busser til institutionsbrug.

Specialundervisningsskoler under Kultur- og Specialundervisningsafdelingen har ønsket at indgå aftaler med private firmaer om reklamefinansierede busser. Busserne skal dække kørselsbehov, der ligger ud over den daglige befordring af elever til og fra skolerne. Institutionerne kan herved spare udgifter til taxa-kørsel og leje af busser og dermed få mulighed for flere aktiviteter uden for skolen med eleverne. Der findes forskellige ordninger, men princippet er, at skolen får stillet en bus til rådighed, idet firmaet skaffer indtægter ved påsætning af reklamer på bussen. Skolerne sparer anskaffelsesomkostningerne, men skal afholde de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Amtsrådet vedtog den 6. januar 1997 på anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget en principvedtagelse om, at Fyns Amts sociale institutioner kan indgå aftaler om reklamefinansierede busser. Der er på det sociale område efterfølgende kun indgået 1 aftale. Man lagde i amtsrådsbeslutningen vægt på, at beboerne/brugerne inden anskaffelse bliver spurgt om holdningen til reklamebusser. Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til, om institutionerne på undervisnings- og kulturområdet kan indgå kontrakter om reklamefinansierede busser.

Følgende bilag vedlægges: - Notat af 26. marts 2003.

J. nr. 6-16-03-15-2003. Undervisnings- og Kulturudvalget vedtog, at der også på undervisnings- og kulturområdet kan indgås aftaler om reklamefinansierede busser efter beslutning i den enkelte skolebestyrelse/bestyrelse, og såfremt der i kontrakten er mulighed for at fravælge visse reklamer (vetoret).

http://www.fyns-amt.dk/sider/amtsraad/UK/2003/03-04-10.asp 


Går nye veje for at få beboerbus.

Rullende reklame: Døgninstitutionen Halsebyvænget i Korsør er gået nye veje for at få en ny beboerbus til sine 12 psykisk udviklingshæmmede beboere. Institutionen har tegnet kontrakt med markedsføringsvirksomheden Mobil Media, der stiller en bus til rådighed for Halsebyvænget, der blot skal betale de daglige driftsomkostninger. Bussen skal samtidig være en rullende reklamesøjle for virksomheder, der på denne måde ønsker at gøre sig synlige i lokalområdet, og som er villig til at betale for reklamepladsen på bussen.

Betingelser: Amtets direktion har sagt god for denne lidt utraditionelle fremgangsmåde. Der er dog knyttet enkelte betingelser. Blandt andet at institutionen ikke må favorisere eventuelle reklamerende virksomheder, når den vælger leverandører.

Baggrund: Baggrunden for det usædvanlige initiativ er, at Halsebyvænget ikke selv har pengene til at udskifte beboerbussen. Institutionen har heller ikke en støttekreds, der kan bidrage økonomisk til en bus, så da Mobil Media henvendte sig, gik man med på ideen, der nu er ved at blive realiseret.

Kontaktperson: Forstander Peer Jensen, Halsebyvænget, tlf. 5358 1230

http://www.vestamt.dk/nyhed/amtnyt97/anyt4-97/s4.htm 

P:\bilag\uk\ksa10apravcbil.doc

Notat
vedr. reklamefinansierede busser til institutionsbrug.
Fyns Amt 26. marts 2003

Kultur- og Specialundervisningsafdelingen 6-16-03-15-2003

Specialundervisningsgruppen avc.

1. Baggrund. Flere institutioner under Kultur- og Specialundervisningsafdelingen har ytret interesse for at erhverve en reklamefinansieret bus til institutionsbrug. Aktuelt har Nørrebjergskolen kontakt til et københavnsk firma: Mobil Reklame, mens Nyborgskolen har kontakt til et firma i Næstved: Xenia Mobil Marketing ApS. Begge har fremsendt kontraktudkast. Institutionerne ønsker at erstatte en del af deres brug af taxa’er og leje af busser med kørsel i egen bus, hvilket forventes at give større fleksibilitet og færre kørselsudgifter. Bussen skal dække kørselsbehov, der ligger ud over befordring af eleverne til og fra skole. 

2. Ordningerne vedr. reklamefinansierede busser. Der findes forskellige variationer af de reklamefinansierede ordninger. Fælles for dem er, at kunden sparer anskaffelsesomkostningerne, men selv skal betale de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ordningerne kræver, at kunden/institutionen kan opnå afgiftsfritagelse hos Told og Skat, hvilket både Nørrebjergskolen og Nyborgskolen har fået. Den konkrete ordning fra Mobil Reklame indbefatter, at firmaet stiller en bus til rådighed for Nørrebjergskolen i 5 år. Bussen finansieres af reklamer på selve køretøjet, som Mobil Reklame forpligter sig til at sælge. Der er således en leveringstid på op til 1 år. Ved salg over 15 reklamer leveres busser med en egenfinansiering på 25.000 kr. Ved salg over 19 reklamer bortfalder Nørrebjergskolens egenfinansiering. Efter 5 år har skolen uindskrænket rådighedsret over køretøjet, og er her forpligtet til for egen regning at fjerne reklamerne. Aftalen løber i 4 gange 5 år. Hvis ikke aftalen opsiges modtager skolen en ny bus hvert 5 år (kopi af kontraktudkast vedlagt). Ordningen fra det andet firma, Xenia Mobil Marketing ApS, adskiller sig på enkelte punkter. Firmaet forpligter sig til at levere køretøjet indenfor 8 måneder efter kontraktunderskrivelse. Ellers bortfalder aftalen. Det er skolen, der skal rette den første henvendelse til mulige sponsorer. Herefter søger Xenia at indgå sponsoraftalerne med de pågældende. Skolen har vetoret mod uønskede reklamer. Aftalen kører i 5 år, hvorefter Nyborgskolen skal tilbagelevere køretøjet.

3. Tidligere politisk stillingtagen til samme emne. Amtsrådet vedtog den 6. januar 1997 efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget, en principvedtagelse om, at Fyns Amts sociale institutioner kan indgå aftaler om at anvende reklamefinansierede busser. Man lagde i beslutningen vægt på, at det fortsat skal være muligt at finansiere erhvervelse af busser af traditionel vej, samt at beboerne/brugerne inden anskaffelse bliver spurgt om holdningen til reklamebusser. Forud for beslutningen foretog Juridisk Sekretariat en principiel juridisk vurdering af ordningen, bl.a. i forhold til kommunalfuldmagten, ejendomsret og udbudsbestemmelser. Konklusionen var, at der ikke juridisk er hindringer for reklamefinansierede busser.

4. Erfaringer med ordningen på socialområdet.

Ordningen på det sociale område blev evalueret i februar 1999. Her konstaterede man, at kun 1 institution har fået leveret en reklamebus. Dette skal ses på baggrund af, at 6 institutioner ud af 16 på Rehabiliteringsområdet har haft kontakt til et firma, der leverer reklamebusser (Mobil Media), og at 8 institutioner under Handicapområdet havde ytret interesse. Der har været forskellige årsager til, at der ikke blev indgået flere aftaler med det pågældende firma. I flere tilfælde lykkedes det ikke at skaffe tilstrækkeligt reklamer, i enkelte tilfælde afbrød firmaet kontrakten og endelig forsøgte firmaet i et par tilfælde at stille krav om, at institutionen selv skulle tegne reklamerne, hvilket man afviste som kontraktbrud. 

5. Høringsrunde i forbindelse med politisk behandling af ordningen.
 
Forud for den politiske behandling af sagen, blev der foretaget en høringsrunde blandt samtlige institutioner under Handicapafdelingen og Rehabiliteringsafdelingen for at høre institutionernes holdning til ordningen. De institutioner, der var positive, havde primært de økonomiske besparelser som argument, samt det faktum, at beboerne i forvejen ofte blev fragtet rundt i taxaér og busser med reklamer på. De institutioner, der ikke ønskede at deltage i ordningen, henviste til, at man ikke ønskede at beboerne skulle skille sig yderligere ud som en særlig gruppe i samfundet. Derudover fandt man det problematisk, at en stor del af beboerne ikke var i stand til selv at tage stilling til spørgsmålet. 

6. Institutionernes incitament. Skolerne kan have flere incitamenter for at erhverve reklamefinansierede busser:

- økonomiske besparelser, idet behovet for brug af taxa’er og lejede busser falder
- fleksibilitet i forhold til mindre behov for transportplanlægning
- bedre mulighed for at gennemføre aktiviteter med eleverne uden for skolen

Kilde: http://bilag.fyns-amt.dk/uk03/ksa/ksa10apravcbil.pdf  (P:\bilag\uk\ksa10apravcbil.doc)

Køb af reklamebus til Sjørup ældrecenter:

Uddrag af Referat af Økonomiudvalgets møde den 22. august 2000.

149. Køb af reklamebus til Sjørup ældrecenter.
Anbefales, idet der til næste møde i Økonomiudvalget udarbejdes forslag til ændret formulering af §6, stk. 4.

J.nr. 00.15.02P25/00-358

Sagsfremstilling: Brugerbestyrelsen for Sjørup Ældrecenter søger om dispensation fra decentraliseringskontraktens §6, stk. 4: "Virksomheden kan modtage sponsorstøtte, hvis sponsorerne ikke kræver at virksomheden deltager i markedsføringskampagner." til køb af en ny "Reklamebus", hvor bussens sider "sælges " til reklamer, således at bussen bliver en rullende reklamesøjle. Investeringerne til en sådan bus kan max. blive 50.000 kr. for en ny bus. Bussen på Sjørup Ældrecenter er 10 år gammel og står foran større reparationer, samt udskiftning af vognens bund, så der kan etableres et bedre system til fastspænding af brugerne i kørestol, og sikkerhedssele til alle passagerer. Det er ikke muligt at indsætte sikkerhedssele i bussen, som den er i dag.

Indstilling: Det Sociale Udvalg anbefaler, at der dispenseres fra decentraliseringskontraktens §6, stk. 4, så Sjørup Ældrecenter kan købe en "reklamebus". Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning: Anbefales, idet der til næste møde i Økonomiudvalget udarbejdes forslag til ændret formulering af §6, stk. 4.´

Kilde: http://www.fjends.dk/dagsorden/ok/ok000822.html 

Uddrag
af notat fra Århus Amts Børn og Unge afdeling.

Dato: 26.02.97
Journalnr.: 
7-16-09-37-97
Sagsbehandler: 
Lone Graabach, Telefonnr. 8944 6493

NOTAT 
Busser til institutioner finansieret via reklamer.

Århus Amts Børn og Unge afdeling har fået konkrete henvendelser fra to af områdets institutioner, Stensagerskolen og Børneinstitutionen Åhaven, der ønsker at indgå en brugs- og reklamekontrakt med firmaet Mobil Media. Herudover har også andre institutioner vist interesse for sagen. I "Socialpædagogen" kunne man den 23. januar i år læse, at Mobil Media har lanceret en ny ide. En række sociale institutioner kan gratis få stillet en fabriksny 9-personers minibus til rådighed. Modydelsen er, at bussen skal køre med reklamer på siderne i en periode på 3 år, hvorefter institutionen vederlagsfrit får overgivet ejendomsretten til minibussen. Institutionen skal selv betale vægtafgift, forsikringer, vedligeholdelse og lignende. I nærværende notat lægges op til en generel og principiel drøftelse af, hvorvidt det i Århus Amt kan accepteres, at amtets institutioner indgår aftale om vederlagsfri erhvervelse af køretøjer mod at tilbudsgiveren i en treårs periode oppebærer indtægter fra reklamer, påført busserne, samt en stillingtagen til eventuelle retningslinier. Juridisk kontor har vurderet, at der ikke er noget juridisk til hinder for at anvende busser til reklameformål, kontoret er alene fremkommet med enkelte bemærkninger til teksten i de foreliggende kontraktudkast. I kontraktudkastets § 1 punkt 1.3 lægges der op til, at forudsætningen for indgåelse af en aftale er, at Mobil Media får skaffet tilstrækkeligt med annoncører til finansiering af reklamestrips på bussen. I den forbindelse gør Juridisk kontor opmærksom på, at dette forhold bør være afklaret inden institutionen overtager bussen, så institutionen ikke risikerer, at stå i en situation, hvor det kun delvist er lykkedes Mobil Media at skaffe reklamer til finansiering af en bus. Endvidere har Juridisk kontor tilføjelser til kontraktens bestemmelse om videresalg af bussen, forslag til hvor og hvordan eventuelle tvister løses og endelig afklaring af med hvilke omkostninger institutionerne kan trække sig ud af aftalerne. ./. Notat fra Juridisk kontor vedlægges. Hvad angår sponsorering og reklamefinansiering indenfor det offentlige er der i løbet af de senere år sket en glidende udvikling, således at det i højere grad end tidligere generelt accepteres, at der reklameres. Således er det kendt og almindeligt accepteret, at offentligt drevne busser og rutebiler er forsynet med reklamer. Det gælder i øvrigt også de taxaer og minibusser, som i dag bruges til befordring af børn og unge, der modtager undervisning i centerklasser eller som integrerede elever. Fordelen for en institution der vælger at erhverve en reklamebus er naturligvis, at der opnås en besparelse på institutionens kørselsudgifter. Som institutionerne prioriterer de økonomiske midler i dag, skabes der med reklamefinansierede busser bedre muligheder for en smidigere anskaffelse/genanskaffelse af busser uden at belaste budgetterne. I overensstemmelse med amtets mål - og rammestyringsprincip vil besparelserne, der følger af reklamefinansiering komme institutionen til gode, idet besparelserne kan anvendes til øvrig drift. Udgiften til nyanskaffelse af en 9-personers minibus udgør for en social institution ca. 121.000 kr.. En reklamefinansiering af befordringsudgifterne vil med andre ord betyde en besparelse for institutionerne. Imod reklamefinansiering taler blandt andet, at det ikke kan udelukkes, at anvendelse af reklamer kan medvirke til at skabe et afhængighedsforhold mellem leverandør og aftager/institution. Amtets/ institutionernes leverandører kan måske føle sig pressede til at tegne reklamer for at bevare leverancer, ligesom institutionerne kan opfatte reklamefinansieringen som sikring af leverancer, uden at disse bygger på almindelige markedsprincipper. Det er Børn og Unge afdelingens opfattelse, at det ikke vil være hverken juridisk eller praktisk muligt at lave udtømmende og detaljerede retningslinier for, hvilke reklamer der i givet fald må opsættes på busserne. I kontraktudkastets §1 punkt 1.4, lægges der op til, at der ikke må anbringes nogen form for reklame der er rettet imod kontraktpartnerens interesser og/eller strider imod god markedsføringsskik. Hermed får Århus Amt en vis styringsmulighed, som foreslås delegeret til den pågældende institutionsledelse. I tilfælde af tvivl vil der som altid være mulighed for at rådføre sig med driftsområdets ledelse. Såvel som Københavns Kommune, Københavns Amt og Fyns Amt har besluttet, kan det anbefales at få strammet aftalen og indføjet i kontrakterne, at institutioner selv får mulighed for at godkende/afvise bussernes reklamer. Københavns Kommune og Det Amtslige Brugerråd i Københavns Amt har sagt ja til tilbuddet om reklamefinansierede busser under forudsætning af, at ordningen bliver tiltrådt af institutionens beboere, bestyrelse og samråd, samt på betingelse af, at kommunen/amtet kan godkende reklamerne. Fyns Amts Handicapafdeling har foretaget høring hos samtlige institutioner under Handicapafdelingen, LEV, Brugerrådet, Landsforeningen for Autisme, Fællessamrådet og DSI. Af de 12 institutioner, der svarede på høringsskrivelsen fra Fyns Amt, var 8 institutioner positivt indstillet overfor reklamebusser, primært på baggrund af muligheden for at spare transportudgifter. Institutionerne så ikke generelt et etisk problem i reklamefinansiering, idet visse af beboerne allerede transporteres i reklametaxaer- og busser. Flere institutioner anførte dog, at de ønskede en mulighed for at afvise reklamer, der kan virke stødende. De 4 institutioner, der ikke ønske at gøre brug af reklamebusser, anførte at man ikke ønskede, at beboerne skulle skille sig yderligere ud som en særlig gruppe i samfundet, ligesom man fandt det problematisk at størsteparten af beboerne ikke selv ville være i stand til at tage stilling til spørgsmålet. Beboerne ville uden reel medbestemmelse komme til at køre i reklamebusserne.

Kilde: http://www.aaa.dk/dagsor/ph/bilag/170397/busser.htm 

SF siger nej til reklamebusser til beboerne på amtets døgninstitutioner og specialskoler.

Amtsrådet skal ikke fralægge sig et politisk ansvar for at få råd til en ordentlig service. På amtsrådsmødet den 11.august havde Bente Nielsen på SF's vegne bedt om at Århus amtsråd skulle tage stilling til et forslag om reklamebusser. Forslaget kom fra et par institutionsledere som havde spurgt forvaltningen om denne mulighed. Så allerede på økonomiudvalgsmødet tilkendegav jeg min modstand imod selve ideen. Jeg ønskede en politisk stillingtagen af 2 grunde - for det første var der tale om en helt ny metode til at fremskaffe tilbud til brugere i Århus amt - for det andet så var jeg af den opfattelse at reklamebusserne skulle der siges nej til. Sådan gik det desværre ikke - kun Enhedslisten støttede SF's holdning. Jeg sagde bl.a.: "at nok erkender vi i SF at der er reklamer på bybusser og på de busser Århus amt har kontrakt med, men for os er der forskel på de to brugergruppers muligheder for at sige fra overfor reklamekørsel. Eks. kan jeg som bruger af den kollektive trafik vælge en anden transportform, hvis der er reklamer som støder mig, den mulighed har vores beboere på institutionerne ikke. De skal med bussen som institutionen ejer, hvis de vil deltage i aktiviteterne. Der er med andre ord ikke tale om ligestillede parter" En opfattelse partierne i økonomiudvalget for så vidt har været enige i, da der efterfølgende blev lavet retningslinier som skal sikre at man skal være enige ude på den enkelte institution. Med de vedtagne retningslinier mener jeg ikke der er skabt klarhed - skal der være total enighed, eller skal der blot være tale om et flertal, og hvad sker der så i givet fald med mindretallets muligheder for at kunne deltage i forskellige aktiviteter. Ordningen lægger op til at der så let som ingenting kan blive sat lus i skindpelsen på den enkelte institution. Det er en byrde som er urimelig, for hvordan bliver det ikke opfattet, hvis nu en eller flere beboere siger nej, eller hvis forældre til en beboer siger nej, og man så af den grund ikke kan komme afsted. Det må da opfattes som en ekstra belastning i det daglige samvær. Det er vel også rimeligt at stille spørgsmål ved om de ansatte og eks. stærkt multihandicappede beboere har lige muligheder for at sige ja eller nej til en bestemt reklame. Nej, der blev tale om et knæfald fra flertallets side overfor reklamepenge. Jeg kan nu som politiker blot håbe på, at amtets ansatte i praksis vil være meget tilbageholdende med et samarbejde med reklamedrengene, og at de vil fremlægge budgetønsker som viser hvad der skal til, så institutionerne fortsat kan tilbyde buskørsel og oplevelsesmuligheder. Så må vi som politikere vælge til eller fra med hensyn til serviceniveau. Den opfattelse blev af flere forsøgt lagt ud som ren socialistisk lyst til kontrol, mistro til personalet og decentralisering. Rent sludder og udenomssnak. SF forsøgte at forholde sig politisk til et nyt finansieringstilbud. Et tilbud vi er bekymrede for, og som åbner mange muligheder andre steder rundt om i systemet. Kan vi fremover komme til at opleve at sundhedspersonalet går rundt med rygmærker for medicinalindustrien, eller hvad med reklamepladsen ved siden af feberkurven på fodenden af sygesengen. Forhåbentlig ikke, men hvad den dag pengene virkelig bliver få, kan man så holde igen, når man først er begyndt med busreklamerne? Det vil tiden vise.

Bente Nielsen SF's amtsrådsgruppe

http://www.sf.aaa.dk/busrek.htm 

Uddrag af
REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 4. september 2001 Kl. 15.00

Uddrag af Indholdsfortegnelse:

17. Principiel drøftelse af reklamefinansierede biler o. lign. ................................................... 25

17.

Principiel drøftelse af reklamefinansierede biler o. lign.

83.11.00 P21 sagsid. 11024

Sagsfremstilling: Chefgruppen har drøftet hvorledes kommunen skal forholde sig til reklamer på kommunale biler o. lign. til hel eller delvis finansiering af anskaffelsen. Chefgruppen mener at dette principielle spørgsmål bør have en politisk afklaring.

Indstilling: Overlades til politisk stillingtagen.

Beslutning: Økonomiudvalgets møde 4. september 2001 Punkt 17: Chefgruppen fremkommer med oplæg til reklamefinansierede biler.

Kilde: http://www.kerteminde.dk/byraad/pdf/OEK-040901.pdf 


Uddrag af
REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 18. september 2001 Kl. 15.00

Side 2

Uddrag af Indholdsfortegnelse:

4. Drøftelse af reklamefinansiering af kommunale biler m.v. ................................................... 7

83.11.00 P21 sagsid. 11024

Sagsfremstilling: Chefgruppen har drøftet hvorledes kommunen skal forholde sig til reklamer på kommunale biler o. lign. til hel eller delvis finansiering af anskaffelsen. Chefgruppen mener at dette principielle spørgsmål bør have en politisk afklaring. Økonomiudvalget drøftede sagen den 4. september 2001 og vedtog at Chefgruppen skulle fremkomme med oplæg til reklamefinansierede biler. Chefgruppen vedtog den 10. september 2001 et oplæg til regler. Oplægget ligger i sagen.

Indstilling: Chefgruppen overlader det til politisk afgørelse om der skal være mulighed for reklamefinansiering.

Beslutning: Økonomiudvalgets møde 18. september 2001 Punkt 4: Ingen reklamer på kommunale biler. Reklamer i øvrigt tages op fra sag til sag.

Kilde: http://www.kerteminde.dk/byraad/pdf/OEK-180901.pdf

EVNESVAGE SOM REKLAMESØJLER.

HandiKlip fra DSI, lørdag den 8. februar 2003. EVNESVAGE SOM REKLAMESØJLER Hidtil har Københavns Amt ellers sagt nej til de gratis reklamefinansierede busser, men socialudvalget besluttede den 3. februar at åbne for trafikken som forsøg i botilbuddet Bank-Mikkelsensvej. LEV, Landsforeningen for Evnesvages Vel, er stærkt utilfreds med amtets nye holdning. ”Reklamebusser får princippet om, at vi hæfter solidarisk for hinanden, til at ende som en tanke om velgørenhed, der hører fortiden til,” siger direktør for LEV, John Møller. Amtet skal betale busserne til de udviklingshæmmede, fordi de har en soleklar ret til at opleve noget i fritiden, mener han. ”Hvad bliver det næste? En kørestol med reklamer for Codan eller en plejehjemsbus med reklamer for en begravelsesforretning. Det sidste har jeg faktisk set i England,” siger John Møller. [JyllandsPosten/København Online]

Kilde: http://list.handicap.dk/pipermail/handiklip/2003-February/000542.html

[3. december 2002 - 7.00]

Internetavisen Jyllands-Posten  

Kommunen ændrer stive udlånsregler.

Juleaften er reddet for et ældre ægtepar i Risskov: Århus Kommune ændrer sine regler, så pårørende kan låne lokalcentrenes handicapbusser til juletransporten. Ændringen kom først, da JP Århus gik ind i sagen.

Stive regler har i årevis forhindret pårørende til ældre beboere på plejehjem og lokalcentre i Århus i at låne de handicapbusser, som en række lokalcentre har stående, ofte købt med støttemidler fra lokale indsamlinger. Forbuddet har betydet, at busserne har holdt stille på lokalcentrenes parkeringspladser, alt imens ældre beboere særligt på årets højtider ikke har kunnet nå hjem til familien. Århus Kommune ændrer nu sine regler, så eksempelvis også pårørende må føre bussen, men først efter JP Århus er gået ind i en konkret sag fra Risskov, hvor Lena Schmidt gennem længere tid forgæves har forsøgt at få lov til at låne den handicapbus, som tilhører Lokalcenter Hørgården, hvor hendes mand Hugo Schmidt bor. Ægteparret er juleaften afskåret fra at benytte den sædvanlige kommunale handicapkørsel, der denne aften holder stille mellem kl. 18 og 22. Samtidig er der så travlt i julen, at ventetiden reelt kan blive længere, hvilket Hugo Schmidt grundet sit handicap ikke kan holde til. »Svaret har været, at det ikke har kunnet lade sig gøre, selv om bussen bare holder stille ude på parkeringspladsen,« siger Lena Schmidt, som så sent som i sidste uge har spurgt om lov til at låne lokalcentrets helt nye bus, men har fået det svar, at statslige afgiftsregler forbyder udlån af bussen. Men det afviser specialkonsulent Erik Hansen Told- og Skatteregion Århus.

Rådmand skærer igennem.
»Så længe, der transporteres beboere, som normalt må køres i bussen, så er det ikke i strid med reglerne at lade en anden sidde bag rattet,« siger Erik Hansen, der tilføjer, at denne "anden" sagtens kan være en pårørende.

Ældrerådmand Niels Erik Eskildsen (SF) vil derfor nu meddele alle lokalcentre, at busserne fremover skal kunne lånes af pårørende. »Det er fuldstændigt grotesk, at bussen holder stille, når folk har behov for transport. Jeg har også undersøgt reglerne og skærer nu igennem, så busserne fremover vil blive brugt så meget som muligt,« siger Niels Erik Eskildsen.

Af HENRIK VINTHER OLESEN

Kilde: http://www.aarhus.dk/aa/portal/borger/s_nyheder/indhold?articleId=5692&_refresh=true
Gratis reklamebusser - høringssvar fra Vejle Amt.

Uddrag af Udskrift fra mødet den 16. december 1997 VEJLE AMT J.nr. 4-00-02-1-97 ie

Uddrag af U D S K R I F T af PROTOKOL for SOCIALUDVALGET's møde tirsdag den 16. december 1997 kl. 9.00 
i amtsgårdens mødecenter, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Uddrag af INDHOLDSFORTEGNELSE
379. Gratis reklamebusser - høringssvar. 289

Indstilling: Forvaltningen indstiller til socialudvalgets anbefaling, at den enkelte institutionsleder på de præmisser, der er anført i sagsfremstillingen, får kompetence til at bestemme, hvorvidt institutionen vil anvende reklamebusser. 

Sagsfremstilling: Selskabet Mobil-Media tilbyder alle institutioner, der kan købe minibusser told- og afgiftsfrit, gratis busser (10 personers) mod, at selskabet får lov til at anbringe reklamer på busserne. Aftalen har som forudsætning, at institutionen er ansvarlig for at stille med minimum 28 virksomheder, der er potentielle reklamekunder. Institutionerne får ejendomsret til bussen fra aftalens første dag. Reklameaftalen gælder i 3 år.

Institutionerne skal selv betale eventuel ombygning af busserne til f.eks. handicapkørsel samt driftsomkostninger og afgifter. Flere sociale døgninstitutioner har forespurgt socialforvaltningen, om de må tage imod en gratis reklame-bus fra selskabet Mobil-Media. Socialforvaltningen har efter anmodning fra økonomiudvalget udarbejdet et notat om fordele og ulemper ved reklame-busser. Dette notat har socialudvalget sendt til høring hos institutionerne, bruger/pårørenderåd og Det sociale Brugerråd. Høringen blev afsluttet den 3. november 1997. Der er indkommet 46 svar inden for høringsfristen. Heraf 31 svar fra institutionernes ledere og medarbejdere, 14 fra brugere/pårørende og 1 fra Det sociale Brugerråd.

Svarene på høringen strækker sig fra nogle få, der er meget positive til nogle få, der er meget negative over for reklamebusser. Hovedparten af institutionerne er overvejende positive over for ideen om reklamebusser, men afviser at benytte dem på grund af problemerne med at skaffe 28 interesserede virksomheder. Et vigtigt resultat af høringen er opsamlingen af de overvejelser, institutionerne mener, der bør foretages, før en beslutning træffes. 
Økonomiudvalget har bedt forvaltningen og socialudvalget om at fremlægge udkast til krav vedrørende indgåelse af en eventuel kontrakt.
Forvaltningen vurderer umiddelbart, at benyttelse af reklamebusser er så kompliceret, at det vil være svært på forhånd at opliste alle generelle krav til indgåelse af en kontrakt.
Præmisserne for anvendelse af reklamebusser forslåes derfor at være, at der før indkøb af bus sker en høring af brugere eller pårørende. Endvidere at det er en forudsætning, at bussen ikke påfører institutionen merudgifter til drift eller anlæg. Endelig at der benyttes juridisk bistand fra amtets jurister i den konkrete situation. 
Det skal bemærkes, at beboerne på amtets boinstitutioner selv betaler for kørsel svarende til ca. 75% af bussens driftsudgifter.

Bilag: Resultat af høringen med eksempler på høringssvar.
Notat om fordele og ulemper ved reklamebusser.

Beslutning: Indstillingen tiltrådtes. Udvalget orienteres om den første kontraktindgåelse. 
Per Laursen stemte imod indstillingen.

J.nr. B. Sager til behandling uden speciel deltagelse SOC 16-12-97
4-41-1-1-97 - BRP

Kilde: http://www.vejleamt.dk/web/dagsordner.nsf/Id/9EC3565174D74FD041256ADF006429B0 

Kilde:

Kildebakken 22, 2860 Søborg

Mandag den 3. Februar 2003

Reklamebusser igen til debat

Et stk. bus, kvit og frit. Det er hvad et firma ønsker at tilbyde amtets institutioner og botilbud. Selve bussen skal finansieres af reklamer, i form af streamers, som bliver klistret på køretøjet, mens institutionerne selv skal betale benzin, vægtafgift og forsikring. På Kellersvej 10 A-B, et botilbud i Søborg for personer med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, er de meget åbne over for idéen, fortæller forstander Jakob Volther. Forslaget om reklamefinansierede busser var fremme allerede for fire år siden, men blev dengang droppet igen, bl.a. fordi det var for svært at finde annoncører, ligesom LEV, landsforeningen for evnesvages vel, gjorde kraftige indvendinger mod reklamebusserne, som foreningen mente kunne medføre en unødig eksponering af brugerne. Nu har et nyt firma imidlertid meldt sig under fanerne med tilbudet om gratis-busser, og derfor er sponsorbusserne igen til politisk drøftelse og det sker på et møde i dag i amtets socialudvalg. (hør mere i lydudgaven af Nyhedsmagasinet mandag)

Kilde: http://www.radiogladsaxe.dk/Nyhedsarkiv/2003/feb03/03.02.03frmain.htm 

Uddrag af dagsorden for Århus Amt: Økonomiudvalgets møde 01-04-1997, dagsordenens punkt 20:

7-16-09-37-97

Busser til institutioner finansieret via reklamer.

Resumé: Handicapinstitutioner i Århus Amt har fået tilbud om at få en bus stillet til rådighed mod at bussen kører med reklamer på siderne i en periode på 3 år.

Der ønskes en principiel stillingtagen til dette tilbud.

Sagsfremstilling: Høskov Kollegiet ønsker at anskaffe en bus, der finansieres via reklamer. Et tilsvarende ønske er fremsat af to af Børn og Unge områdets institutioner, Stensagerskolen og Børneinstitutionen Åhaven. Firmaet Mobil Media har tilbudt en brugs- og reklamekontrakt der indebærer, at institutionerne får stillet en fabriksny 9-personers minibus til rådighed. Modydelsen er, at bussen skal køre med reklamer på siderne i en periode på 3 år. Institutionerne skal selv betale de løbende driftsudgifter, herunder vægtafgift, forsikringer, vedligeholdelse og lignende. Uden reklame-finansiering er institutionernes udgift til anskaffelse af en bus i størrelsesordenen ca. 120.000 kr. I den forbindelse bemærkes, at der er afgiftsfritagelse for busser, der bruges til befordring af handicappede. Da der ikke er fortilfælde i Århus Amt, ønskes en principiel stillingtagen. Tilbuddet om busser til institutioner finansieret via reklamer rejser en række principielle spørgsmål om mulighederne og rammerne for delvis reklamefinansiering af institutionernes befordringsudgifter. Nogle af disse spørgsmål er vurderet i vedlagte notat.

Juridisk kontor har vurderet, at der ikke er noget juridisk til hinder for at anvende busser til reklameformål. Juridisk kontor er alene fremkommet med enkelte bemærkninger til teksten i de foreliggende kontrakter. Juridisk kontor anbefaler, at alle forhold omkring reklamefinansieringen er endelig på plads inden institutionen overtager bussen, således at institutionen ikke risikerer, at stå med en halv-finansieret bus fordi det ikke har været muligt for firmaet Mobil Media at skaffe tilstrækkelig med annoncører. Inden bindende kontakter indgås skal andre forhold også afklares, herunder vedrørende videresalg af bussen samt hvor og hvordan løses eventuelle tvister og endelig en afklaring af med hvilke omkostninger institutionerne kan trække sig ud af aftalerne. Notat fra Juridisk kontor vedlægges. På baggrund af henvendelserne fra de tre institutioner er det undersøgt, hvilke erfaringer der er gjort i andre amter. I såvel Københavns Amt som Københavns Kommune er man positiv indstillet, dog på betingelse af, at kommunen/amtet skal godkende reklamerne. Fyns Amtsråd har ligeledes tiltrådt, at sociale institutioner kan indgå aftaler om at anvende reklamefinansierede busser, dog med indføjelse af, at den enkelte institution efter kontraktsudkastet kan nedlægge veto mod konkrete reklamer. Mobil Media's udkast til brugs- og reklamekontrakt vedlægges.

Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelse vedtog på sit møde den 18. marts 1997 principielt at tiltræde, at institutioner under Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelses område anskaffer reklamefinansierede busser, og at den enkelte institution fremsender reklameforslaget til godkendelse.
Bodil Jensen og Bo Fibiger finder, at sagen bør fremsendes til Økonomiudvalget til principiel stillingtagen, idet de som udgangspunkt tilkendegiver en positiv holdning, og idet der i givet fald bør være tale om en frivillig ordning. 

Psykiatri og Handicap Udvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget til principiel stillingtagen, idet udvalget som udgangspunkt tilkendegiver en positiv holdning. Der bør i givet fald være tale om en frivillig ordning med udgangspunkt i brugernes holdning. 

Kilde: http://www.aaa.dk/dagsor/ok/010497/20.HTM 


Ja, meningerne er mange - men et er sikkert: Brugernes dom er faldet. Mange føler dagligt glæde ved denne ordning! Brugerne, der nu har mulighed for at tilrettelægge dagligdagen, uden at skulle tage hensyn til bus og togtider, til stressen, ved ikke at have mulighed for at gøre tingene i eget tempo. Personalet, der med denne transportmulighed har større frihed til at planlægge de daglige gøremål med brugere og samarbejdspartnere.Institutionsledere og chefer der har frigjort store ressourcer på budgetterne, og som i det daglige ser glæden ved at brugere og medarbejdere trives.Annoncører, der er med til at "hjælpe" i lokalsamfundet - og samtidig slå fast, at de er en del at et ansvarligt netværk i lokalområdet.

INTERESSEKORT.
 

Startside
Introduktion .
Reklamefinansierede biler til instutions- og foreningsbrug.
Hvordan kommer jeg videre.
Muligheder.
Hvad siger loven.
Hvad siger brugerne.

Andre muligheder:
 
Cafemobil Piaggio Mega SolFilm  
       
Bilreklame Kabinescooter Bilindpakning  

Med support fra
DANSK MOBIL REKLAME
- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden investering!

DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346
admin@danskmobilreklame.dk
Se mere om emnet på de næste sider. Gå til toppen af siden. Se mere om emnet på de næste sider.