Her har vi søgt at illustrer lovgrundlag for privatpersoner.

Alt er dog med forbehold, idet loven kan været ændret. Kontakt de lokale myndigheder når der er et konkret spørgsmål der skal behandles eller besvares. 

Servicelovens § 99

Bilbekendtgørelsen

Bemærk, der er kun tale om uddrag af lovteksten, for den komplette lovgivning, se mulighederne her:
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1998/58

Serviceloven §99

Stk. 1. Der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Støtten ydes som rentefrit lån inden for en ramme på 114.000 kr.

Stk. 2. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om
1) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 2 og om vilkårene for støtten,
2) tilbagebetaling af lån, herunder om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån samt indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen,
3) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 1 og 2,
4) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal betale en del af udgiften til indretningen,
5) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., og
6) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil.

Stk. 4. Amtskommunen træffer afgørelser om støtte efter denne bestemmelse efter indstilling fra kommunen. Afgørelser om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån træffes dog af kommunen. Kommunen varetager de administrative opgaver i forbindelse med afgørelser efter bestemmelsen.

Klik til toppen!

Bilbekendtgørelsen

I medfør af § 99, stk. 3, i lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service, som ændret ved lov nr. 980 af 17. december 1997 og lov nr. 1110 af 29. december 1997, fastsættes:

Helbreds- og erhvervsbetingelser

§ 1

Stk. 1. Støtte til køb af bil kan ydes til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

§ 2

Stk. 1. Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel
1) til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen, eller
2) til og fra en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, eller
3) der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.
Stk. 2. Der kan ikke ydes støtte, hvis ansøgerens samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger, herunder ordninger om individuel handicapkørsel etableret efter lovene om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og den lokale og kollektive persontrafik uden for hovedstadsområdet.

§ 3

Stk. 1. Hvis det under hensyn til ansøgerens alder og almentilstand må anses for betænkeligt at yde støtte til en bil, som ansøgeren selv skal føre, skal der rettes henvendelse til politiet for at få en nærmere vurdering af ansøgerens egnethed til at føre bil.

Klik til toppen!

Udmåling af støtten

§ 4

Stk. 1. Støtte efter §§ 1 og 2 ydes som rentefri lån på indtil 114.000 kr., dog højst bilens købesum.
Stk. 2. Personer, hvis indkomstgrundlag ikke overstiger 136.000 kr., skal tilbagebetale halvdelen af lånet med 1/72 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/72 månedligt fra bilens registrering.
Stk. 3. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger 136.000 kr., forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales, med 20% af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 136.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.
Stk. 4. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 2 og 3, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8a, stk. 1 og 2, bortset fra udbytteindkomst op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.
Stk. 5. Opgørelsesperioden for indkomstgrundlaget efter stk. 4 er indkomsten for det senest afsluttede indkomstår. Indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
Stk. 6. Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget efter stk. 3-4 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, gældende pr. 1. januar i indkomståret, jf. stk. 5, og pr. 1. januar det følgende år.
Stk. 7. Til personer under uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, uden erhvervsindtægt kan der gives afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer. Ved uddannelsens afslutning afskrives et beløb svarende til, hvad der i perioden skulle have været betalt.

§ 5

Stk. 1. Ejer ansøgeren på ansøgningstidspunktet en bil, hvortil der er ydet støtte, skal nettoprovenuet ved salget af denne bil enten anvendes til køb af den nye bil og/eller fratrækkes i det nye lån, således at den tilbagebetalingspligtige del nedbringes først.

§ 6

Stk. 1. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtten efter § 4, og bilens anskaffelsespris, når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med en persons funktionsnedsættelse, fx
1) når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller hensigtsmæssigt kun kan foretages i en større eller dyrere bil,
2) når større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, eller
3) når større eller dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen.
Stk. 2. Lånet efter stk. 1 fastsættes på grundlag af prisen på den billigste og bedst egnede bil og nedskrives med 1/72 månedligt fra bilens registrering.
Stk. 3. Ejer ansøgeren på ansøgningstidspunktet en bil, hvortil der er ydet støtte, skal nettoprovenuet ved salget af denne bil fratrækkes i lånet efter stk. 1. Et eventuelt overskydende beløb fratrækkes i lånet efter § 4.
Stk. 4. Særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand, ydes som tilskud, jf. § 9.


§ 7

Stk. 1. Der kan tidligst ydes støtte 6 år efter registreringen til udskiftning af bil, hvortil der er ydet støtte.
Stk. 2. Der kan dog ydes støtte før 6 års periodens udløb,
1) når det ved erklæring fra Statens Bilinspektion dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig, eller
2) når bilen er totalskadet, eller
3) når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.
Stk. 3. Ved udskiftning efter stk. 2 skal nettoprovenuet ved salget af bilen eller ved udbetaling af bilens forsikringssum anvendes til indfrielse af lån efter §§ 4 og 6. En eventuel udækket restgæld afskrives, medmindre der er givet henstand efter § 15, eller lånet er misligholdt, jf. § 13.

§ 8

Stk. 1. Efter § 16 i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. er amtskommunen bemyndiget til at bevilge fritagelse for vægtafgift, når ansøgeren opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for støtte til køb af bil eller betaling af registreringsafgift efter § 16.
Stk. 2. Efter § 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler er amtskommunen endvidere bemyndiget til at træffe afgørelse om fritagelse for afgift efter brændstofforbrug, hvis bilen er benzindreven, og nedsættelse af afgiften til 35 pct. af afgiftsbeløbene for dieselbiler, hvis bilen er dieseldreven. Det er en betingelse for afgiftsfritagelse og -nedsættelse, at ansøgeren opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse om støtte til køb af bil eller betaling af registreringsafgift efter § 16.

Klik til toppen!

Særlige indretninger mv.

§ 9

Stk. 1. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, herunder til aggregater, uanset om der kan ydes støtte til anskaffelse af bil efter §§ 1-2. Tilskud er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden, og at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.
Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission, der udgør 16.000 kr., er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken.
Stk. 3. Der kan normalt tidligst ydes tilskud efter 6 år til lignende indretning af en bil.
Stk. 4. Amtskommunen kan bemyndige kommunen til at bevilge tilskud efter stk. 1-2, når politiet har krævet særlige indretninger i bilen.

Klik til toppen!

Tilskud til kørekort

§ 10

Stk. 1. Der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning af ansøgeren og til lægeerklæring i forbindelse med støtte til køb af bil eller i forbindelse med fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.
Stk. 2. Hvis køreundervisningen skal finde sted i ansøgerens egen bil på grund af dennes særlige indretning, kan der ydes tilskud til betaling af på- og afmontering af skolepedaler.

Klik til toppen!

Vilkår for støtten

§ 11

Stk. 1. Som vilkår for lån efter §§ 4 og 6 gælder:
1) Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil.
2) Bilen skal registreres i navnet på den person, der har modtaget støtte.
3) Centralregistret for motorkøretøjer registrerer bilen med en klausul om, at ejer/brugerskifte inden 6 år efter registreringen kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra amtskommunen.
4) Bilen skal holdes kaskoforsikret for den fulde værdi.
5) De helbredsmæssige og eventuelle erhvervs- eller uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være til stede, jf. §§ 1-2.
6) Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for personen, der har modtaget støtte.
7) Bilen må ikke overdrages, udlejes, udlånes i længere tid m.v.
8) Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den.
9) De fastsatte afdragsvilkår skal overholdes.
Stk. 2. Der kan dog uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ydes støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny indenfor det sidste år. Støtten ydes med virkning fra bilens første registrering.


§ 12

Stk. 1. Som vilkår for afgiftsfritagelse og -nedsættelse, jf. § 8, gælder:
1) Bilen skal være registreret i ansøgerens navn.
2) Endvidere gælder de § 11, stk. 1, nr. 5-7, nævnte vilkår.

§ 13

Stk. 1. Hvis de i §§ 11-12 nævnte vilkår ikke overholdes, afgiver kommunen indstilling til amtskommunen, om lånet skal opsiges og afgiftsfritagelsen, jf. § 8, bortfalde.
Stk. 2. Træffer amtskommunen afgørelse om støttens bortfald, skal restgælden efter §§ 4 og 6 indfries og afgiftsfritagelsen efter § 8 bortfalde med udgangen af den måned, der følger efter den måned, hvor ansøgeren har fået meddelelse om afgørelsen.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis bilen medtages til udlandet i strid med § 8 i Socialministeriets bekendtgørelse om betingelser for i særlige tilfælde at få hjælp efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet.

§ 14

Stk. 1. En person, der ønsker at indfri lån før 6-års periodens udløb, skal betale hele restgælden, herunder også en forholdsmæssig del af eventuelle afdragsfri lån.
Stk. 2. Hvis en person, der har modtaget støtte til bil, dør, forfalder restgælden efter § 4 og § 6 til betaling. Hvis bilens værdi ved salg ikke dækker gælden, afskrives den udækkede del af lånet

§ 15

Stk. 1. Kommunen træffer afgørelse om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed m.v.
Stk. 2. Er der i medfør af § 13, stk. 2, truffet afgørelse om indfrielse af restgæld, kan kommunen dog fastsætte en afdragsordning. Bestemmelsen i stk. 1 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Klik til toppen!

Støtte til bil, der medtages fra udlandet af ejeren

§ 16

Stk. 1. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af registreringsafgift til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, når betingelserne i §§ 1-2 i øvrigt er opfyldt.
Stk. 2. Lånet kan ikke overstige det beløb, der skal nedskrives ved beregning af støtte efter § 4, stk. 1-6.
Stk. 3. Lånet efter stk. 1 nedskrives med 1/48 månedligt fra bilens registrering her i landet.
Stk. 4. Hvis Skatteministeriet har tilladt, at registreringsafgiften betales efter særlige regler, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse med de ændringer i udbetalingen og nedskrivningen af lånet, som følger af de særlige regler.
Stk. 5. Bestemmelserne i § 7 og §§ 11-15 finder tilsvarende anvendelse, dog således at de angivne tidsrum på 6 år nedsættes til 4 år.

Klik til toppen!

Kompetence- og klageregler m.v.

§ 17

Stk. 1. Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse træffes med de undtagelser, der fremgår af § 15, af amtskommunen.
Stk. 2. Afgørelserne kan inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for det sociale nævn. Det sociale nævns afgørelse er endelig. Den Sociale Ankestyrelse kan dog optage en sag af principiel eller generel betydning til behandling, jf. § 63 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


§ 18

Stk. 1. Bevilling om støtte efter denne bekendtgørelse bortfalder efter 6 måneder, hvis den ikke er udnyttet. Amtskommunen kan dog forlænge gyldighedsperioden, når særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 2. Støtten beregnes på grundlag af ansøgerens indkomst og indkomst- og beløbsgrænserne for lån og tilskud på tidspunktet for bevillingens udnyttelse, jf. § 4, stk. 1-4, og § 9, stk. 2.
Stk. 3. Hvis ansøgerens indkomst på udnyttelsestidspunktet vedvarende er forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, jf. § 4, skal ansøgerens ændrede økonomiske forhold lægges til grund for beregningen af støtten. Ændringer i ansøgerens økonomiske forhold, der sker efter udnyttelsestidspunktet, medfører ikke ændringer i beregningen af støtten.

Klik til toppen!

Reguleringsbestemmelse

§ 19

Stk. 1. De beløb, der er nævnt i § 4 og § 9, stk. 2, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene i § 4 afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000. Beløbet i § 9, stk. 2, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Klik til toppen!

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.
Stk. 2. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 886 af 11. december 1986 om støtte til køb af bil efter bistandslovens § 58.

§ 21

Stk. 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bevillinger, der er ydet efter de hidtil gældende regler, men ikke udnyttet ved bekendtgørelsens ikrafttræden.
Stk. 2. Sager efter de hidtil gældende regler, hvor kommunalbestyrelserne har truffet afgørelse eller har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnene senest den 30. juni 1998, og som ikke er afgjort af revaliderings- og pensionsnævnene eller de sociale ankenævn senest denne dato, afgøres af de sociale nævn. Sagerne afgøres og kan påklages efter de hidtil gældende regler.


Startside
Introduktion .
Reklamefinansierede biler til instutions- og foreningsbrug.
Hvordan kommer jeg videre.
Muligheder.
Hvad siger loven.
Hvad siger brugerne.


Med support fra:
DANSK MOBIL REKLAME
- er De et stykke nærmere målet - at blive kørende uden investering!

DK 5610 Assens - Telefon +45 64713346
admin@danskmobilreklame.dk

Se mere om emnet på de næste sider. Gå til toppen af siden. Se mere om emnet på de næste sider.